På Anton HVB arbetar vi med ett flertal parallella insatser, utbildningsinsatser, beteendeträning, sociala insatser och aktivitetsträning.

Vi arbetar utifrån en behandlingsprocess där både inre och yttre struktur är viktigt. Den yttre strukturen är de fasta dagliga rutinerna, det personliga schemat som bygger på förutsägbarhet och KASAM (Känsla av Sammanhang). Den inre strukturen utgår ifrån kontaktmannaskapet där relation och kommunikation är i fokus. I kontaktmannaskapet utgår vi ifrån vetskapen om att empatisk kommunikation leder till tryggare anknytningsmönster och därmed förbättrad social, känslomässig och beteendemässig anpassning. Varje barn/ungdom har en kontaktperson. Anton HVB lägger stor vikt vid att kontaktpersonen och den unge skall ha en trygg relation, byggd på förtroende och ett gott samarbete.

Metoderna anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Vi kommer främst att arbeta utifrån nedan metoder:
MI – Motiverande samtal
Repulse – Impulskontroll och beteendeträning
Connect – Ett utbildningsprogram för att skapa ett tryggare anknytningsmönster

Vi tror på vikten att förbättra den unges grundhälsa genom fysisk aktivitet, vardagliga sunda rutiner och god kosthållning.