Kontaktpersonsuppdrag

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk alternativt som ett komplement till annan insats såsom HVB eller Stödboende. Insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.­

Insatsen erbjuds från två upp till tio timmar per vecka, eller enligt överenskommelse.

Våra kontaktpersoner har minst en 2-årig eftergymnasial utbildning, såsom socialpedagog eller behandlingspedagog, alternativt större erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Insatsen kan ha någon av nedan fokus, (ett eller flera):

Social träning och skolgång

I insatsen riktas stödet mot att hjälpa till med fritidsaktiviteter med fokus på social träning och att stärka positiva beteenden. Fokuset på insatsen kan också vara att motivera till skolgång och stärka individen runt skolarbete och läxläsning. Det är inte ovanligt att detta fokus i kontaktpersons-uppdraget riktas mot målgruppen hemmasittare.

Samtalsstöd

Att ha en kontaktperson kan också vara ett komplement till det som andra aktörer kan erbjuda vad gäller samtalsstöd. Många ungdomar har svårt att sitta still i samtal och är beroende av relation och förtroende för att kunna samtala. Insatsen kan därför vara inriktad på relationsbygge och samtalsstöd. Ofta kan vi också arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från barn och ungdomspsykiatrin eller liknande. Samtalen kan också vara upplagda utifrån samtalsprogram RePulse eller Återfallsprevention.

RePulse
– är en arbetsmetod för att arbeta med impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Metoden bygger på 10 samtalstillfällen där man samtalar och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor.

Återfallsprevention – är en typ av kognitiv beteendeterapi, (KBT), där syftet är att inte återfalla i missbruk. Vi rekommenderar en serie av 10 samtalstillfällen, men det kan också vara färre eller fler

Eftervård

Efter en placering på något av våra boenden, (HVB och Stödboende), kan övergången till ny insats eller nytt boende vara stor och därför erbjuder vi eftervård som en insats. I denna insats hålls relationen kvar med någon från boende-insatsens personal för att trygga den unge.