Vår verksamhet bygger på en värdegrund som ska genomsyra allt vi gör i verksamheten.

Ansvar – Våra ungdomar kommer att få tränas i att ta ett allt större eget ansvar, efter individuell mognad, för sin vardag, kamratskap och skolgång. Genom delaktighet och inflytande önskar vi att ungdomen själv skall få vara med och ta ansvar för utformandet av behandlingsinsatser och planeringar.

Närhet – Genom den lilla gruppen på Anton HVB får ungdomen den närhet av både vuxna och kompisar som är nödvändig för en god utveckling. Vi tror att gemenskap med andra och en aktiv fritid är viktigt för den unges välbefinnande.

Trygghet – Vår övertygelse är att trygga barn och ungdomar lär sig bättre. Mycket fokus ligger på att skapa trygghet runt ungdomen genom få vuxna, fokus på att bygga förtroende och att skapa en liten grupp med andra jämnåriga runt ungdomen. Miljön på Anton HVB skall vara en trygg bas för den unge.

Omsorg – Våra ungdomar ska under sin boendetid på Anton HVB alltid känna att det finns en omsorg från de vuxna i vardagliga saker men också i bemötande och relation.

Nyfikenhet – På Anton HVB vill vi väcka en nyfikenhet på livet, lust att lära sig nya saker och att våga ta sig an nya utmaningar.